Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Ponkey Pong

Ponkey Pong
Ponkey-Pong

Description:
Funny version of the game Donkey Kong. Your friend has captured by big man and need to rescue. You must climb up the platforms and avoid those barrels falling.


TagsDonkey Kong, donkey kong game, donkey kong country, donkey kong 64, donkey kong country returns, donkey kong country 2, donkey kong country 3, donkey kong online, donkey kong jr, donkey kong arcade

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét