Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Alkie-Kong

Alkie Kong
Alkie-Kong
DescriptionAlkie Kong is a classic game as Donkey Kong. Altrio character in this game must save the Slutty princess. Guide he up the platforms and avoid the b33r kegs.
Tags: Donkey Kong, donkey kong game, donkey kong country, donkey kong 64, donkey kong country returns, donkey kong country 2, donkey kong country 3, donkey kong online, donkey kong jr, donkey kong arcade

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét